Onze speerpunten

De leerkrachten als onderdeel van het alles-in-een-team werken voortdurend aan verbetering van zowel onderwijs als schoolconcept. In het schoolplan 2019-2023 en de schoolgids vindt u meer informatie over het onderwijs en de kwaliteitszorg.  

Hieronder enkele onderwijsinhoudelijke speerpunten voor het team: 

Rekenen:
Leerkrachten hebben geleerd om nog beter te differentiëren en gepersonaliseerd te werken. Dit gebeurt door bij de blokvoorbereiding, periodevoorbereiding en lesvoorbereiding rekening te houden met en goed te kijken naar de verschillende instructiebehoeften van de kinderen.

Talentbegeleider
:
Wij hebben aandacht en beleid voor (hoog)begaafde kinderen. De intern begeleider, juf Kim (Novilo Talentbegeleider Basisonderwijs) begeleidt de kinderen, dit noemen wij de flexgroep. Ook geeft juf Kim teamscholing en coacht zij de leerkrachten. Wij gaan ons hier verder in ontwikkelen.

Vergroten van de leesmotivatie
:
Wij hebben een eigen bibliotheek in school. De opzet en werkwijze van de bibliotheek wordt verder ontwikkeld en uitgevoerd. 
Het streven is om ons verder te verdiepen in laaggeletterdheid voor volwassenen.

BHV bedrijfshulpverlening:

Elk schooljaar volgt het BHV-team deze training.

Gepersonaliseerd leren
:
Wij werken klasdoorbrekend met groep 6, 7 en 8. Dit doen wij met taal en rekenen. Dat betekent dat kinderen op niveau worden ingedeeld.
  

VVE 
(voor en vroegschoolse educatie):
Wij werken aan de doorgaande lijn van peuter naar kleuter.
Het VVE beleid is hier op gericht en is altijd in ontwikkeling, wij willen een voorbeeld zijn voor andere IKC’s. Gezamenlijke doelen worden afgesproken voor thema’s en activiteiten en er wordt aandacht geschonken aan gezamenlijke ouderbetrokkenheid. Gemeente Enschede heeft extra geld vrijgemaakt voor enkele IKC’s. De Zuidsprong is ook uitgekozen. Dat betekent dat wij extra VVE uren voor de peuteropvang en nu ook in groep 1 en 2 hebben.

Werken met chromebooks

Vanaf groep 3 leren kinderen al met een chromebook te werken. Vanaf groep  6 heeft elk kind een eigen chromebook. Vanaf groep 6 wordt er gewerkt met Snappet. Kinderen werken zelfstandig aan leerdoelen van taal, spelling en rekenen die aansluiten bij hun eigen niveau.

 

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT