Protocol voor gescheiden ouders

Wij vinden het belangrijk dat beide ouders goed geïnformeerd worden over hun kind(eren). We doen dat door in gesprek te gaan met ouders op verschillende manieren. Dit kan tussendoor zijn, een rapportgesprek, maar ook via een uitnodiging. Verder informeren wij de ouders onder andere door middel van de schoolgids, website en brieven die mee naar huis gaan ( b.v. de nieuwsbrief). Wij krijgen echter op school steeds vaker te maken met de gevolgen van het toenemende aantal echtscheidingen, vandaar dat wij het volgende protocol hebben opgesteld:

Als school informeren wij in principe die ouder waar het kind door de week woont en dat als huisadres is opgenomen in de leerlingenadministratie. Volgens de wet moet de ouder die het gezag heeft over het kind de andere ouder op de hoogte houden van belangrijke zaken die met het kind te maken hebben. Belangrijk zijn bijvoorbeeld gezondheid en school. We verwachten dan ook dat deze ouder de andere ouder informeert. Indien mogelijk is het wenselijk dat beide ouders aanwezig zijn bij de gesprekken waarvoor de ouders zijn uitgenodigd. Als de informatieoverdracht tussen de ouders niet mogelijk is dan kunnen de ouders de school hiervoor niet verantwoordelijk stellen.

Wij zijn als school wel verplicht om belangrijke informatie te geven aan de ouder die het gezag niet heeft als deze ouder daar om vraagt. Het moet dan om een concrete vraag over het kind gaan. De ouder die het gezag niet heeft kan bijvoorbeeld de school om informatie vragen over de schoolprestaties van het kind. Uitzonderingen op deze plicht van informatieverstrekking is het geven van informatie die in strijd is met de belangen van het kind. Daarnaast hoeft de school informatie niet te verstrekken als ze die ook niet (op dezelfde wijze) aan de ouder met het ouderlijk gezag zou geven. Indien de niet geïnformeerde ouder geïnformeerd wenst te worden, dan moet deze ouder een afspraak maken met de directie van de school. Samen zal gekeken worden hoe de betreffende ouder het beste geïnformeerd kan worden. 

Indien noodzakelijk zal de school vragen naar een kopie van een identiteitsbewijs. Dit heeft te maken met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waardoor scholen aan strikte regels gebonden zijn met betrekking tot informatieverstrekking over leerlingen 

De school moet uiteraard een veilig klimaat voor de leerlingen zijn en daarom zal de school zich zoveel mogelijk afzijdig houden van een conflict tussen ouders. Wij zullen ons neutraal opstellen door beide ouders voor zover mogelijk gelijkelijk te voorzien van informatie. 

Indien het toch zover komt dat de ouder die het ouderlijk gezag heeft de school vraagt om de andere ouder geen informatie meer te geven, zal de school dit niet zomaar kunnen doen. Wij dienen, indachtig artikel 1:377c BW, dan zelf een afweging te maken of het belang van het kind (dus niet van de ouder) wordt geschaad bij het verstrekken van de informatie. Het is hierbij niet voldoende te verwijzen naar het oordeel van een gezinsvoogdij-instelling of naar een aanbeveling uit een handboek over preventie van kindermishandeling.

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT