Sociale veiligheid en schoolklimaat

Een sprong in je geluk maken
Op de Zuidsprong willen we graag dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Ook voor medewerkers, ouders, wijkbewoners en bezoekers moet de school een veilige omgeving zijn. Om een veilig klimaat te scheppen dat nodig is om zelfvertrouwen en durf te ontwikkelen, gebruiken we op school de algemene schoolregel:

“Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, 
de
ander en mijn omgeving.”

Deze regel heeft als doel een rustige, veilige schoolomgeving te creëren waarin
iedereen zich prettig voelt. Er zijn duidelijke afspraken over gedrag, het voorkomen van pestgedrag en over de school- en klassenregels. Deze regels worden regelmatig geoefend in de klas. 
De werkwijze met PEP, Life Skills en taakspel zijn een onderdeel van het begeleiden bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Positieve educatie                      
Wat is de werkwijze van PEP?
Hoe zie je het terug op De Zuidsprong?

Eigenlijk heel eenvoudig…. geen nieuwe lessenreeks of vaste methode, maar kijken naar wat de leerlingen op dat moment nodig hebben om goed in hun vel te zitten (welbevinden) en goed te kunnen leren (betrokkenheid). Leerlingen worden niet aangesproken op vaardigheden die ze (nog) niet kunnen, maar op sterke kanten of interesses die ze al wel bezitten.
We zoeken voor elk kind een eigen manier om tot leren te komen. De school houdt daarnaast allerlei activiteiten in school, waar je je als kind of volwassene voor op kunt geven, je talent kunt ontwikkelen en gelukkig van kunt worden. Denk bijv. aan Power Zuid; het activeringscentrum, de verlengde schooldag activiteiten, de leerlingenraad, het leren van de Nederlandse taal, het elkaar ontmoeten in de huiskamer, etc..

Waar merk je aan dat De Zuidsprong met PEP bezig is?
Na elke vakantie wordt er gezamenlijk gestart in de hal met een nieuwe een leefregel (herfstvakantie-kerstvakantie-voorjaarsvakantie-meivakantie). 
Van de opening wordt een filmpje gemaakt, dat te zien is op klasbord. Wij vragen de ouders dit filmpje te gaan bekijken, zodat zij weten welke leefregel centraal staat. 

De waarden die we hebben uitgekozen zijn:
Behulpzaamheid-lief zijn voor elkaar-iedereen hoort erbij-accepteren van verschillen

De leefregels die erbij horen:                

1. we respecteren je zoals je bent
2. we houden de school netjes
3. we zijn aardig voor elkaar
4. we helpen elkaar

De leefregel hangt zichtbaar in school.  Tevens wordt de regel kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief. 
Alle kinderen worden in hun eigen klas een week lang centraal gesteld, zij zijn dan het zonnetje van de week. De zonnetjes worden ook zichtbaar in de klas opgehangen. 

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT