Medezeggenschapsraad

Rollen van de ouders

Het is belangrijk dat ouders inspraak hebben op wat er allemaal gebeurt op een school. In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders meepraten over het schoolbeleid.
De Medezeggenschapsraad is samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel en de directeur als adviserend lid.
De ouders en leerkrachten worden door middel van een tweejaarlijkse verkiezing gekozen.

De taken, verantwoordelijkheden en rechten van de MR zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement ligt ter inzage op school. De MR heeft over een groot aantal zaken instemmingsrecht. Aan de taken die de wet aan een MR opdraagt zal iedere MR op eigen wijze uitvoering geven.
Ook kan het bevoegd gezag of de directeur de MR om advies vragen, dan wel kan de MR ongevraagd advies uitbrengen. De MR is dus een belangrijk orgaan voor het meebepalen van het beleid van de school. De MR vergadert elke maand, de vergaderdata en notulen hangen op het informatiebord bij de ingangen van de school (Het Riet en Het Lang).

De MR vergadert 5 tot 6 keer per schooljaar.

In de MR zitten de volgende ouders: Afaf Dahli (voorzitter) en Lamya Naim .

In de MR zitten de volgende leerkrachten: Joanne van Lier, Marije ter Borg en Ellen Rouwenhorst. De directeur is adviserend lid.

Mocht u meer over de MR willen weten, vragen of problemen hebben die u de MR wilt voorleggen, dan kunt U via de school, of rechtstreeks, contact opnemen met één van de leden.

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT