Voortgezet onderwijs

Advies en overgang naar het voortgezet onderwijs

Afronding van 8 jaar primair onderwijs

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle basisscholen in het regulaire basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets PO beschikbaar. Wij doen de IEP toets.
De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd.
Vanaf 2015 mogen scholen voor Voortgezet Onderwijs de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen.

Voor het Voortgezet Onderwijs is het advies van de basisschool dus leidend. De basisschool geeft een advies dat gebaseerd is op de resultaten van het Cito-LOVS van groep 6, 7 en 8.

Script of wel - kwaliteitswijzer: verantwoorden-voorspellen - verbeteren

Alle scholen van Consent werken met Script. Met script gaan de scholen behorend bij SPOE de leerwinst en de toegevoegde waarde aangeven.
Deze worden bepaald door o.a. leerpotentieel, maar ook door kansen en belemmeringen.
De ‘Kwaliteitswijzer’ is gericht op twee onderdelen: het leerpotentieel en de leerprestaties. Aan de hand hiervan wordt de ontwikkeling van de leerling gedurende meerdere jaren in beeld gebracht. Een van de onderdelen van het project ontwikkelingsperspectief is de afname van de NSCCT in groep 6 en 7.

De leerprestaties van kinderen worden vergeleken met wat je van hen op basis van hun leerpotentieel mag verwachten. Niet het absolute cijfers is maatgevend voor de kwaliteit van het onderwijs, maar de relatieve prestaties.

Gesprekken met ouders

Van groep 6 tot en met groep 8 wordt vervolgens één keer per jaar, op basis van de leerprestaties, dit perspectief met de leerling en de ouders besproken.

In groep 6 wordt tijdens het groeigesprek tussen leerling, ouders en school, op basis van het leerpotentieel en de leerprestaties, een voorspelling gedaan waar de leerling eind groep 8 uit kan komen voor het vervolgonderwijs. Dit noemen we het ‘ontwikkelingsperspectief’.

In groep 7 geven wij een pré advies.
In groep 8 geven we een adviesgesprek n.a.v. de NSCCT en de leerlingenSCOL.


Er ontstaat een film van de ontwikkeling die de leerling doormaakt. Hiermee kunnen we het onderwijs beter laten aansluiten op de onderwijsbehoeften en uitdagingen van de leerling. Wij stimuleren hiermee de ontwikkeling en voorkomen dat verkeerde verwachtingen tot verkeerde besluiten leiden.

De uiteindelijke plaatsing is voorbehouden aan het Voortgezet onderwijs. De gehele procedure wordt u vertelt door de leerkracht van groep 8.

Procedure en planning van de IEP toets (eindtoets)

De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit gebeurt zo eerlijk mogelijk.
De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Zo krijgen wij inzicht in welk 
referentieniveau (1F, 2F en 1S) de leerlingen beheersen. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. Meer weten over de visie achter de IEP Eindtoets?’ Zie hiervoor: http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets

Wanner de IEP Eindtoets plaats vindt ziet u in de informatiekalender.  
Referentieniveaus taal en rekenen
Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. De referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op belangrijkste momenten in hun schoolloopbaan.

De toets meet welk referentieniveau de leerling heeft bereikt (1F/1S/2F).
Meer informatie over referentieniveaus leest u op
www.taalenrekenen.nl.

Referentieniveaus taal en rekenen

Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. De referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen op belangrijkste momenten in hun schoolloopbaan.

De toets meet welk referentieniveau de leerling heeft bereikt (1F/1S/2F).
Meer informatie over referentieniveaus leest u op www.taalenrekenen.nl.

Overgang naar het Voortgezet Onderwijs

Het V.O. wenst het onderwijskundige rapport te ontvangen. Dit rapport mag alleen doorgestuurd worden met toestemming van de ouders. Het dient voorzien te zijn van de handtekening van de ouder en van de directeur van de basisschool.

In de maanden maart t/m mei gaan 8+ leerlingen 8 dinsdagen naar het V.O. Dit zijn kinderen met een hoog IQ. Zij gaan naar Het Stedelijk Lyceum, waar ze verschillende workshops kunnen bezoeken. Het V.O. bespreekt in mei met de leerkracht van groep 8 de voor hen nieuwe leerlingen. In de eerste week na de kerstvakantie van het schooljaar daarop worden de leerlingen in het V.O. nog een keer besproken met de leerkracht van groep 8, de directeur en de onderwijskundig begeleider. De vorderingen van de leerlingen worden het eerste jaar naar de betreffende basisschool toegestuurd. Daarna ontvangt de basisschool nog twee jaar de schriftelijke rapporten van de kinderen die de basisschool verlaten hebben.

Aanmelding voortgezet onderwijs

Aanmelding van de leerlingen vindt plaats in de tweede helft van maart (in overleg met het Voortgezet Onderwijs) en na overleg met de leerkracht tijdens een adviesgesprek. Belangrijk voor U om te weten is dat de afspraak met het Voortgezet onderwijs is dat er op de open dag NIET wordt aangemeld. De scholen van Voortgezet onderwijs mogen een uitzondering maken voor kinderen buiten Enschede.

Het POVO (Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs.)-boekje wordt door scholen uitgedeeld. Op elke basisschool komen aanmeldingsformulieren van de diverse Openbare scholen te liggen. Ouders kunnen individueel aanmelden; scholen kunnen collectief aanmelden.

Het Stedelijk Lyceum Enschede

Afkortingen:
P=praktijkonderwijs
VMBO= Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VMBO b=beroepsgerichte leerweg
VMBO k= kadergerichte leerweg
VMBO t= theoretische leerweg
HAVO= Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO= Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs

Het Stedelijk Lyceum is een openbare school voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo, praktijkonderwijs en ISK. Als openbare school staat Het Stedelijk Lyceum open voor iedereen. Allen die er deel van uitmaken leren met elkaar om te gaan, ongeacht verschillen in capaciteiten, culturele en maatschappelijke achtergronden.

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT