SCHOOLKLIMAAT EN VEILIGHEID

Wij willen dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Ook voor medewerkers, ouders, wijkbewoners en bezoekers moet de school een veilige omgeving zijn. Om een veilig klimaat te scheppen dat nodig is om dit zelfvertrouwen en durf te ontwikkelen gebruiken we op school de algemene schoolregel:

“Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.”

Deze regel heeft als doel een rustige, veilige schoolomgeving, waarin iedereen zich prettig voelt. Er zijn duidelijke afspraken over gedrag, het voorkomen van pestgedrag en over de school- en klassenregels.
De werkwijze met PEP, Life Skills en taakspel zijn een onderdeel van het begeleiden bij de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.
*Stichting Consent draagt zorg voor de sociale veiligheid. Zie voor deze werkwijze de website van Consent: www.consentscholen.nl. U kunt daar ook alle protocollen vinden.

Wij hebben daarnaast een uitgebreid sociaal veiligheidsplan gemaakt passend bij de schoolregels en het schoolbeleid. Tevens beschikt de school over verschillende protocollen. Ook zijn er verschillende meetinstrumenten; wij gebruiken Scol (groep 1 t/m 8) en Mijn Vensters (groep 6 t/m 8). De resultaten worden geanalyseerd. N.a.v. de analyse wordt er eventueel een plan van aanpak gemaakt voor de groep. 

Hier kunt u links of andere informatie plaatsen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT